AKTUALNOŚCI

 

Podsumowanie działań ekologicznych w rejonie Krępicy

 

  Straż Miejska Kalisza w okresie od lipca do października bieżącego roku prowadziła działania związane z nielegalnym wprowadzaniem ścieków do wód i ziemi. Do współpracy w realizacji przedsięwzięcia zaproszono Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Kaliszu, oraz Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ. Przed rozpoczęciem konkretnych działań przeprowadzono szereg spotkań, narad i konferencji nakierowanych na zadania związane z ochroną środowiska. Owocem tych spotkań stało się nawiązanie stałej współpracy, która została zrealizowana w postaci wspólnych kontroli funkcjonariuszy i pracowników instytucji w zakresie nielegalnego wprowadzania ścieków do wód. Wspólne działania koncentrowały się w szczególności na terenach przylegających do Krępicy, gdzie od lat pojawia się problem związany z zanieczyszczaniem tego cieku wodnego kapuśnicą. Plan działań dotyczący Krępicy podzielony był na kolejne etapy:

• konsultacje w zakresie identyfikacji i eliminacji źródeł zagrożeń w obrębie Krępicy.

  kontrole prawidłowości gospodarowania nieczystościami stałymi i płynnymi w tym:

• kontrole planowane (obowiązek wyposażenia posesji w zbiorniki bezodpływowe lub podłączenia do kanalizacji sanitarnej, jeśli istnieje taka możliwość, obowiązek wyposażenia posesji w pojemniki na odpady, kontrola umów i dowodów uiszczania opłat za pozbywanie się nieczystości płynnych, dokumentowanie i zgłaszanie odpowiednim organom nielegalnego odprowadzania ścieków);

• interwencyjne, związane z informacjami telefonicznymi, ustnymi, pisemnymi lub medialnymi;

• rekontrole posesji na których stwierdzono nieprawidłowości.

• pobieranie próbek wody z Krępicy

• podsumowanie działań.

W toku prowadzonych czynności strażnicy miejscy z sekcji EKO przeprowadzili 97 kontroli, w wyniku których nałożono 37 mandatów karnych, pouczono 21 osób oraz skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego. Trwają także kontrole na osiedlu Piwonice. Do tej pory łącznie przeprowadzono 30 kontroli, w tym 4 osoby zostały pouczone, nałożono 18 mandatów karnych, skierowano 1 wniosek o ukaranie.

W efekcie przeprowadzonej akcji wielu mieszkańców podjęło decyzję o wpięciu się do miejskiej sieci kanalizacyjnej, a to z kolei daje wymierny efekt ekologiczny i społeczny. Jeżeli właściciel nieruchomości, mimo posiadanego zbiornika bezodpływowego nie gromadzi w nim ścieków lub gromadzone są w nim ścieki w niewielkiej ilości, ale bez udokumentowania usługi ich opróżniania, to oznacza, że z posesji ścieki odprowadzane są nielegalnymi wylotami do wód lub do ziemi.

Wspólne działania wszystkich zaangażowanych służb, instytucji i inspekcji, w zakresie nielegalnego odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, bądź gromadzenia nieczystości płynnych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (szambach) oraz posiadania przez właścicieli umów i faktur za wywóz ścieków daje obraz skali zaniedbań w tym zakresie przez właścicieli posesji na terenie miasta Kalisza.

Wszystkim zaangażowanym podmiotom w akcję na Krępicy składamy serdeczne podziękowania za owocną współpracę.

 

bip

rolban

logo zatrzymania smogu2

nie

segre

rig

knm

puk

 

 

 

KONTAKT Z NAMI

62-800 KALISZ

ul. Krótka 5-7

tel: 627 654 450 lub 627 646 900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA /smkalisz/SkrytkaESP

PRZYDATNE STRONY