Mandat

Mandat PL-1

  

Mandat karny kredytowany winien być opłacony w terminie 7 dni od daty nałożenia grzywny.

Nr rachunku bankowego:

Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Santander Bank S.A. nr 64 1090 1128 0000 0001 5108 9195

(w tytule przelewu należy wpisać numer oraz serię mandatu.)

lub w kasach Urzędu Miasta Kalisza:

Ratusz - Główny Rynek 20

Biuro Obsługi Interesantów - ul. Kościuszki 1a

 

linia

 

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ULGĘ W SPŁACIE - W FORMIE ROZŁOŻENIA NA RATY - NALEŻNOŚCI Z TYTUŁY MANDATU KARNEGO KREDYTOWANEGO.

 

Warunki jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:

Wszczęcie postępowania następuje na wniosek ukaranego (do pobrania na dole strony).

W uzasadnieniu wniosku o rozłożenie na raty należy przywołać okoliczności powodujące brak możliwości jednorazowej spłaty należności, które strona powinna dodatkowo udokumentować. 

W celu określenia możliwości płatniczych zobowiązanej/ego należy wypełnić „Oświadczenie sytuacji materialnej” (do pobrania na dole strony) oraz dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające, że osoba zobowiązana nie jest w stanie jednorazowo uregulować należności wynikającej z mandatu:

 

  • osoba ucząca się - dokument potwierdzający fakt, iż pobiera naukę np. kserokopia legitymacji szkolnej/studenckiej, zaświadczenie ze szkoły. Osoba ucząca się w trybie niestacjonarnym winna jest przedłożyć dodatkowo dokumenty potwierdzające, że jest osobą bezrobotną, bądź dokumenty potwierdzające wysokość jej dochodu;
  • osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy zobowiązana jest do przekazania aktualnego dokumentu z Urzędu Pracy potwierdzającego jej status, lub dokumentów potwierdzających, iż uzyskuje świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki stałe lub okresowe,
  • osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy zobowiązana jest do przekazania, np. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego (lub braku dochodu) w ostatnim roku rozliczeniowym, rozliczenia podatkowego (PIT) lub dokumentów potwierdzających, iż uzyskuje świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki stałe lub okresowe;
  • osoba pracująca oraz pobierająca świadczenia rentowe lub emerytalne zobowiązana jest do przekazania dokumentów potwierdzających źródła i wysokość osiąganego dochodu, np. zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia, kserokopia umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, odcinki renty lub emerytury, decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia;
  • osoba prowadząca własną działalność gospodarczą zobowiązana jest do przekazania dokumentów potwierdzających źródła i wysokość osiąganego dochodu, np. rozliczenie podatkowe.

Niewykazanie stosownych dokumentów uzasadniających wniesioną prośbę o przyznanie ulgi w spłacie w formie rozłożenia na raty może być podstawą do odmowy jej przyznania.

Do „Wniosku” i „Oświadczenia o sytuacji materialnej” wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy dołączyć:

  • kserokopię odcinka „C” mandatu,
  • oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej z tytułu dokonania czynności urzędowej w wysokości 10,00 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20,   Santander Bank S.A. nr 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163 lub w kasach Urzędu Miasta Kalisza.

 

Podstawa prawna wniesienia opłaty:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r., poz. 225 nr 1635 z późn. zm.) Zgodnie z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej istnieje możliwość zwolnienia od opłaty skarbowej. W celu skorzystania ze zwolnienia zainteresowany musi przedstawić zaświadczenie potwierdzające korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

  • inne dokumenty mające znaczenie w przedmiotowej sprawie.

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesłać na adres:

Straż Miejska Kalisza, ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz, lub złożyć osobiście w siedzibie Straży.

Decyzję w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności z tytułu nałożonego mandatu karnego wydaje Prezydent Miasta Kalisza.

 

Załączniki:

1. Wniosek

2. Oświadczenie

 

 

 

 

bip

rolban

logo zatrzymania smogu2

nie

segre

rig

knm

puk

 

 

 

KONTAKT Z NAMI

62-800 KALISZ

ul. Krótka 5-7

tel: 627 654 450 lub 627 646 900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA /smkalisz/SkrytkaESP

PRZYDATNE STRONY