Regulamin monitoringu

Regulamin Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Miasta Kalisza

                                    Zarządzenie Nr 5
Komendanta Straży Miejskiej Kalisza z dnia 13 marca 2019 r. 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE1119 z 4 maja 2016r.) - Ustawa z dnia  10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Kalisza, stanowiącego Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Kalisza nr XV/185/2011 z dnia 20 października 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Kalisza, zarządzam, co następuje: 

Wprowadza się

Regulamin Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Miasta Kalisza.

Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta Kalisza, reguły obserwacji, rejestracji i zapisu informacji oraz sposób zabezpieczania i udostępniania zgromadzonych danych.

 

§ 1
CEL I PRZEZNACZENIE MONITORINGU MIEJSKIEGO

Celem wykorzystania monitoringu wizyjnego miasta Kalisza jest:

a)  ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
b)  ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
c)  czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
d)  utrwalanie dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
e)  przeciwdziałanie przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych.

§ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Kalisza jest Straż Miejska Kalisza z siedzibą w Kaliszu ul. Krótka 5-7.
2.  W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora ochrony danych, którego zadaniem jest m. in. monitorowanie przestrzegania w Straży Miejskiej Kalisza obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z Inspektorem możecie się Państwo skontaktować telefonicznie: +48 62 765-44-50 lub e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.  System Monitoringu Miejskiego składa się z następujących elementów:

a) kamery rejestrujące;
b) urządzenie rejestrujące oraz zapisujące materiał wideo;
c) monitory.

4. Wykaz punktów kamerowych zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza znajduje się w załączniku nr 1 niniejszego Zarządzenia.
5. Prowadzenie obserwacji odbywa się w Centrum Obsługi Monitoringu Wizyjnego Miasta Kalisza znajdującego się  na ul. Krótka 5-7 w budynku Straży Miejskiej Kalisza.
6. Obserwatorami monitoringu miejskiego są pracownicy Straży Miejskiej Kalisza, oraz osoby do tego celu upoważnione.
7. Organizacją pracy na stanowisku obserwatora monitoringu kieruje Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Kalisza.
8. Obserwator  monitoringu z przeprowadzonych obserwacji i stwierdzonych wykroczeń dokonuje  adnotacji w „Rejestrze obserwacji monitoringu wizyjnego miasta Kalisza” który stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.
9. Dane pozyskane z obserwacji monitoringu można udostępnić uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań (np. policji, sądom, prokuratorom itp.) tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku. Udostępniane dane zapisuje się na elektronicznych nośnikach informacji i wydaje się za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
10. Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w „Rejestrze udostępnionych nagrań z Monitoringu Wizyjnego Miasta Kalisza” stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

11. Dopuszcza się możliwość obserwacji  „online”  w Centrum Obsługi Monitoringu Wizyjnego Miasta Kalisza  przez uprawnione służby, fakt taki musi zostać odnotowany w Rejestrze Wykorzystania Materiałów (załącznik nr 3 Zarządzenia)
12. Rejestracji i zapisaniu materiału podlega tylko obraz.
13. Monitoring Wizyjny Miasta funkcjonuje całodobowo.
14. Zarejestrowany obraz przechowywany jest na macierzach dyskowych zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r.
15. Dane zarejestrowane za pomocą monitoringu nie są profilowane.
16. Wykorzystywanie informacji uzyskanych w toku obserwacji oraz zarejestrowanych obrazów zdarzeń są określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 706 oraz z 2017 r. poz. 60) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.
17. Dane zarejestrowane na nośniku nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

§ 3
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Informacja o monitoringu  na terenie miasta zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej Kalisza.
2. Tablice informacyjne o stosowaniu monitoringu są dostępne przed wejściem/wjazdem w obszar obserwowany.
3.  Osoby przebywające na terenie objętym monitoringiem wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich wizerunku oraz wykonywanych czynności/zachowań, które zostaną zarejestrowane przez kamery.
4. Biorąc pod uwagę art. 47 Konstytucji RP, który stanowi, iż każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym, Straż Miejska Kalisza stosuje monitoring z uwzględnieniem poszanowania prawa do prywatności mieszkańców i osób przebywających na terenie miasta.

§ 4
ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Zakres możliwych przetwarzanych danych osobowych w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniach rejestrujących:

a) imię i nazwisko;
b) nr rejestracyjny pojazdu;
c) wizerunek osoby.

§ 5

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

bip

rolban

logo zatrzymania smogu2

nie

segre

rig

knm

puk

 

 

 

KONTAKT Z NAMI

62-800 KALISZ

ul. Krótka 5-7

tel: 627 654 450 lub 627 646 900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA /smkalisz/SkrytkaESP

PRZYDATNE STRONY