AKTUALNOŚCI

000

Strażnicy miejscy kontrolują gospodarowanie opadami

 

Strażnicy miejscy kontrolują gospodarowanie opadami

    Sekcja EKO Straży Miejskiej Kalisza funkcjonuje w ścisłej współpracy z Wydziałem Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Zajmuje się ona między innymi egzekwowaniem od właścicieli nieruchomości obowiązków, które wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawa miejscowego. W większości są to kontrole planowane. Działania mają charakter interwencyjny i są także reakcją na otrzymane zgłoszenia.           Nieprawidłowości na posesjach, które najczęściej stwierdzają funkcjonariusze podczas interwencji to przede wszystkim brak faktur za wywóz nieczystości ciekłych i niezgodność poboru wody z ilością wywożonych nieczystości ciekłych.
    W okresie od 27 marca 2023 roku do 21 kwietnia 2023 roku Straż Miejska Kalisza działając w ramach posiadanych kompetencji dokonała kontroli nieruchomości pod kątem gospodarki odpadami stałymi i ciekłymi. Na terenie osiedla Piwonice oraz sołectw Sulisławice i Kolonia Sulisławice. Podczas tych działań sprawdzano:
- wyposażenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie;
- przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
- zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie;
- gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych.
    Funkcjonariusze Straży Miejskiej Kalisza w ww. okresie dokonali 120 kontroli, w trakcie których ujawnili nieprawidłowości w 40 przypadkach, w 24 zastosowano postępowanie mandatowe a w 16 zastosowano pouczenie.

 

bip

rolban

logo zatrzymania smogu2

nie

segre

rig

knm

puk

 

 

 

KONTAKT Z NAMI

62-800 KALISZ

ul. Krótka 5-7

tel: 627 654 450 lub 627 646 900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA /smkalisz/SkrytkaESP

PRZYDATNE STRONY