Dostępność WWW

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA

 

 

Dostępność serwisów www

 

 

webStraż Miejska Kalisza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do następujących stron internetowych: Straż Miejska Kalisza oraz Biuletyn Informacji Publicznej Straży Miejskiej Kalisza

 

 

1. Strona Straży Miejskiej Kalisza
Data publikacji: 22-08-2011r.
Data ostatniej aktualizacji: 07-08-2020r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• zamieszczone na stronie filmy nie posiadają audiodeskrypcji,

• strona nie posiada możliwości zwiększania kontrastu,

• część z umieszczonych na stronie zdjęć nie posiada opisu alternatywnego lecz nie są one wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

• niektóre zamieszczone informacje są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

• dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

 

Wyłączenia

• Duża część materiałów na stronie zostało opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• Zamieszczone na stronie internetowej mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 

Udogodnienia
• Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały opublikowane na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,
• Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę,
• Strona posiada czytelną strukturę, menu strony, oraz odpowiednio wyróżnione odnośniki.

 

Administrator strony www oraz osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

2. Biuletyn Informacji Publicznej Straży Miejskiej Kalisza
Data publikacji: 02-02-2015r.
Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2020r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

• niektóre zamieszczone informacje są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

• dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Wyłączenia

• Duża część materiałów na stronie zostało opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

• Zamieszczone na stronie internetowej mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

Aplikacje mobilne

Straż Miejska Kalisza nie posiada ani nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 02-09-2020r.
Ostatnia aktualizacja Oświadczenia: 13-01-2021r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Andrzej Janowski, adres poczty elektronicznej This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 765 44 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.


Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Straż Miejska Kalisza
ul. Krótka 5-7
62-800 Kalisz
Tel. 62 765 44 50
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon alarmowy: 986

Dostępność architektoniczna

Budynek Straży Miejskiej Kalisza posiada dwa wejścia, jedno z nich, odpowiednio oznaczone, umożliwia wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Na parkingu przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.


Wewnątrz budynku:
- nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
- nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- w budynku nie ma windy, obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo odbywa się w przeznaczonym do tego celu, specjalnie oznaczonym pomieszczeniu na parterze budynku,
- nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- obsługa petentów odbywa się całodobowo.

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

bip

rolban

logo zatrzymania smogu2

nie

segre

rig

knm

puk

 

 

 

KONTAKT Z NAMI

62-800 KALISZ

ul. Krótka 5-7

tel: 627 654 450 lub 627 646 900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA /smkalisz/SkrytkaESP

PRZYDATNE STRONY